โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เทา-แดง

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000โทรศัพท์ 0-3232-5547, 0-3233-7931 โทรสาร 0-3233-7931 ต่อ 111ติดต่อโรงเรียน E-Mail:_Info@KhaoWang.com_

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสู่การประกันคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การศึกษาต่อ

ปรัชญาโรงเรียน
กลฺยาณการี กลยาณํ ปาปการีจปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ

อุดมคติโรงเรียน
"สามัคคีคือพลัง"

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.ส่งเสริม ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม มาประกอบการจัดการศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริการ
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่นักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาต่อ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

ระเบียบปฏิบัติ

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ทำอย่างไรดี...เมื่อต้องพูดต่อหน้าคน

ทำอย่างไรดี...เมื่อต้องพูดต่อหน้าคน
มือเย็น ใจสั่น ขาดความมั่นใจเมื่อต้องพูดในที่ประชุมหรือท่ามกลางคนหมู่มาก คุณสามารถสร้างความมั่นใจด้วยเทคนิกง่ายๆ ฝึกเองได้
การพูดบนเวทีหรือในที่ประชุมอาจทำให้คุณตื่อเต้นได้เพราะคุณจะถูกจ้องมองจากสายตาคนอื่นๆ มากมาย แต่คุณสามารถฝึกฝนการผู้ต่อหน้าคนอื่นอย่างมั่นใจได้ด้วยข้อแนะนำของเรา

กล่าวสุนทรพจน์ในงานบริษัท

ปกติคุณไม่เคยมีปัญหาในการพูดที่แผนกของคุณ แต่ต่อหน้าคนหมู่มากนี่สิทำให้คุณขาดความมั่นใะแล้ว ข้อแนะนำก็คือ

ศึกษาสถานที่ ก่อนอื่นคุณต้องไปสำรวจสถานที่ก่อนงานจะเริ่ม เพื่อจะได้ประเมินว่า คุณควรยืนอยู่ที่ใดของงานเมื่อกล่าวสุนทรพจน์ คุณต้องพูดเสียงดังแค่ไหน หรือหากต้องใช้ไมโครโฟน ก็ทดสอบใช้ดูว่าเสียงของคุณเมื่อพูดผ่านไมโครโฟนจะเป็นอย่างไร ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ให้คุณสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เท่าที่เงินในกระเป๋าจะอำนวย แต่ต้องทดลองใส่เสียก่อนนะ เพื่อที่ว่าคุณจะได้คล่องตัว ไม่กังวลว่าตรงโน้นตรงนี้คับไปทำให้นั่งเดินไม่สะดวก และที่สำคัญก็คือต้องสวมใส่รองเท้าที่รู้สึกสบายเท้าเพื่อคุณจะได้ยืนได้อย่างมั่นคง และก่อนที่จะขึ้นกล่าวบนเวทีก็ดื่มน้ำสักหนึ่งแก้ว

พูดอย่างไรดี คนส่วนใหญ่มักพูดเร็วเกินไปจนไม่มีช่วงหยุดพัก เพราะอยากพูดให้จบเร็วไวก่อนจะลืมคำพูดที่เตรียมไว้ แต่ผู้ฟังต้องการหยุดพัก คุณจึงควรพูดอย่างมีจังหวะ มีเว้นวรรค ยืนในท่าสบายๆ หากรูสึกปากแห้ง ก็ลองใช้เทคนิคของนักแสดง คือการกัดปลายลิ้นเบาๆ จะช่วยให้น้ำลายไหลออกมา สัมภาษณ์
สัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการ

จะเป็นอย่างไรนะถ้าคุณได้งานใหม่เป็นผู้จัดการฝ่ายแต่ก่อนอื่นคุณต้องไปสัมภาษณ์งานพร้อมกับผู้สมัครคนอื่นๆ แต่ถ้าคุณตื่นเต้นและเครียดล่ะ ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะ

เตรียมตัวล่วงหน้า คุณควรสอบถามเพื่อนฝูงว่าใครเคยมีประสบการณ์กับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายมาก่อนหรือไม่ ที่สำคัญก็คือควรเป็นบริษัทเดียวกัน เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจได้ข้อมูลผิดพลาด จากนั้นก็ลองฝึกการพูดต่อหน้าเพื่อนๆ

ในวันสัมภาษณ์ คำตอบที่ชาญฉลาดก็คือการตอบอย่างมั่นใจ การวางท่าทางก็สำคัญคืออย่ายืนหรือนั่งหลังงอ ให้ยืดตัวอย่างสง่างามและก่อนเข้าสัมภาษณ์ก็เข้าห้องน้ำสักครู่โดยการกางฝ่ามือถูกแรงๆ ที่แขน หน้าอก ท้อง ก้น ขาและขากรรไกรเหมือนกับว่าคุณกำลังลูบน้ำออกจากใบหน้า ก็จะช่วยให้คุณมีสติอยู่กับตัวซึ่งท่าทางของคุณจะแสดงออกให้เห็นเอง
ออกความเห็นในที่ประชุม

ที่ทำงานของคุณกำลังวางแผนงานสำหรับปีหน้า และคุณต้องเสนอความเห็นในที่ประชุม เป็นคนแรกและคุณก็ต้องเสนองานให้ดี เพราะการประชุมครั้งนี้สำคัญสำหรับหน้าที่การงานของคุณ ข้อแนะนำก็คือ

ก่อนเข้าประชุม คุณควรใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อปลดปล่อยความเครียด และเติมพลังงานให้ตัวเอง ด้วยการออกไปเดินเล่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้สมองปลอดโปร่ง และบอกกับตัวเองหรือพูดออกมาดังๆ ว่า "ฉันเตรียมตัวมาดีแล้ว และฉันก็พร้อมที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของฉัน" จากนั้นคุณควรเข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่หลงลืมเอกสารอะไร พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมิตร แล้วคุณจะได้ใจจากเพื่อนร่วมงานตั้งแต่เริ่มเปิดการประชุม

ในที่ประชุม ระหว่างที่คุณพูดแสดงความคิดเห็นให้คุณมองตาผู้เข้าร่วมประชุม ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือ คนมักมองจากขวาไปซ้ายเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคุณจึงควรเปลี่ยนส่ายสายตาให้ทั่วห้องอย่ามองไปที่ใดที่หนึ่ง

ข่าวประจำวัน

แผนที่โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

แผนที่โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)